Νεοελληνική γλώσσα γ’ γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων είναι οι μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν όσο το δυνατόν πληρέστερα τα γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά φαινόμενα και να αναπτύξουν την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Η συγκεκριμένη τάξη αποτελεί την μετάβαση από το γυμνάσιο στο λύκειο.

Ο μαθητής καλείται να προετοιμαστεί για την πρώτη λυκείου και οι απαιτήσεις μεγαλώνουν.

Σε αυτό το κομμάτι της μετάβασης ο εκπαιδευτικός βοηθάει τον μαθητή να οργανώσει την σκέψη του πριν από την συγγραφή της έκθεσης και τα κείμενα του να αποκτήσουν την πληρότητα και την ενότητα που απαιτείται.