Νεοελληνική γλώσσα β’ γυμνασίου

Στόχος του μαθήματος είναι ο μαθητής να αξιοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά την προηγούμενη χρονιά, και διευρύνοντάς τες να βελτιώσει τον τρόπο γραφής του, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του και να είναι σε θέση να εκθέτει τις ιδέες και τις απόψεις του με ορθότητα και σωστά δομημένο λόγο.

Επίσης μαθαίνει να αναγνωρίζει τις δομές μιας παραγράφου, τις τεχνικές ανάπτυξης της και να γράφει άρτια έκθεση πάντοτε με την βοήθεια του εκπαιδευτικού.