Μαθηματικά γ’ γυμνασίου

Τα μαθηματικά της Γ’ Γυμνασίου έχουν ως στόχο οι μαθητές να καταστούν ικανοί να εκτελούν με ευχέρεια τις πράξεις μεταξύ των ρητών αριθμών και να εκτιμούν τα αποτελέσματα τους.

Διδάσκονται επίσης το πώς να εφαρμόζουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα καθώς και να υπολογίζουν με μαθηματικούς τύπους το μήκος, το εμβαδόν και τους όγκους γεωμετρικών σχημάτων.

Επίσης μαθαίνουν να παράγουν στατιστικά δεδομένα και να αναγνωρίζουν διανυσματικά μεγέθη ώστε να εκτελούν τις βασικές τους πράξεις καθώς και να χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.