Μαθηματικά α’ γυμνασίου

Οι φυσικοί αριθμοί, τα κλάσματα, οι δεκαδικοί αριθμοί, οι εξισώσεις, τα ποσοστά, τα ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά καθώς και οι θετικοί και αρνητικοί αριθμοί αποτελούν έννοιες για το μαθητή που μπορεί να έχει συναντήσει κάποιες από αυτές σε μικρότερες τάξεις και άλλες να τις συναντάει πρώτη φορά στη μαθητική του ζωή. Όλα αυτά συνθέτουν τα πρώτα κεφάλαια του μαθήματος και την εισαγωγή του σε ποιο σύνθετες έννοιες και πράξεις.

Στη συνέχεια συναντάει τις βασικές γεωμετρικές έννοιες και τη συμμετρία, τα τρίγωνα, τα παραλληλόγραμμα και τα τραπέζια.

Ο στόχος του μαθήματος σε αυτή την τάξη είναι η παρουσίαση της θεωρίας και το κίνητρο να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να αναπτύξουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού την διαίσθηση, τη δοκιμή, την έρευνα και τέλος την αναγκαία σύνθεση.