Γλώσσα ε’ δημοτικού

Η ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου σε αυτήν την τάξη αποτελεί βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο μαθητής εξοικειώνεται με την σωστή χρήση του λόγου μαθαίνοντας να γράφει κείμενα με εμπλουτισμένο λεξιλόγιο και να κατανοεί κάθε είδους με ευκολία.

Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα παρουσιάζονται και αναλύονται σε καθημερινή βάση μέσα στο μάθημα με στόχο την πλήρη κατανόηση τους και αφομοίωση τους από τον μαθητή μέσα από ασκήσεις και γραπτές εργασίες.

Πλούσιο υλικό με σημειώσεις από τον εκπαιδευτικό του κάθε μαθήματος, όπως και ασκήσεις δίνονται στους μαθητές σε καθημερινή βάση, πάντοτε με γνώμονα τις ατομικές ανάγκες του μαθητή ή και της τάξης στην περίπτωση που απευθύνεται σε ομαδικό μάθημα.