Φυσική β’ γυμνασίου

Η φυσική της Β’ Γυμνασίου έχει ως στόχο την μελέτη βασικών φυσικών φαινομένων.

Ο στόχος του μαθήματος είναι να μην πραγματοποιηθεί απομνημόνευση ενός μεγάλου όγκου φαινομένων και φυσικών νόμων, αλλά να μεταδώσει στους μαθητές τον θαυμαστό και δημιουργικό τρόπο με τον οποίο η επιστημονική σκέψη διεισδύει στον πυρήνα δύσκολων προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του φυσικού κόσμου με την βοήθεια πάντοτε του εκπαιδευτικού.

Οι μαθητές δεν χρειάζεται να αποτελούν τράπεζα μεγάλου όγκου ανεπεξέργαστων πληροφοριών, αφού τον ρόλο αυτό στις μέρες μας έχει αναλάβει η σύγχρονη τεχνολογία.